Darlin' (Film, 2019) - MovieMeter.nl (2024)

"The Woman (2011)" vind ik gewoon een heerlijke Horror / Komedie film, maar zijn voorganger "Offspring (2009)" en dit vervolg vind ik gewoon vreselijke films. Ik vind dit persoonlijk ook niet echt een "Horror" film (is wel zo bestempeld), maar meer een "Drama" film (met veel gedoe over god en de duivel) met wat "Horror" erin, die voornamelijk overbodig is en ook wat te braafjes is.

In dit vervolg komen twee vrouwen ergens uit de bossen, die meer beest zijn dan mens. Ze zijn naakt, vuil en wild en ze praten niet, maar ze grommen. De jongste vrouw (Lauryn Canny), een meisje nog oftewel "Darlin", zo blijkt, wordt achtergelaten in een hospitaal. Een bisschop (Bryan Batt) ziet zijn kans schoon om hier een succesverhaal van te maken. Hij wil het wilde beestenmeisje namelijk omtoveren in een toonbeeld van vroomheid. De vrouw (Pollyanna McIntosh), even woest en verwilderd, die haar heeft grootgebracht, is echter vastbesloten om voor haar te komen, ongeacht wie haar in de weg probeert te staan.

Ik vond dit vervolg persoonlijk het minste deel tot nu toe (geen idee of dit het laatste deel is), want ik vond het verhaal (wat een heel klein beetje lijkt op "Carrie (1976)" van regisseur Brian De Palma en dat vanwege de roodharige "Darlin") saai en langdradig en het gedoe met de bisschop en diens nonnen vond ik behoorlijk stereotiep en zeker als een non, te weten Jennifer (Nora-Jane Noone) die voorheen een junkie was (ook zo lekker stereotiep), tijdens een kerkdienst op het einde zegt:

"This man abuses the children in his care !".

Je ziet van dit misbruik in de hele film niets, maar opeens blijkt "Darlin" zwanger te zijn en dit wordt na circa 70 minuten zichtbaar als ze bij de bisshop is, die wilt dat ze zich uitkleedt voor God en dan zien we voor het eerst haar zwangere buik (ze is er overigens niet blij mee en denkt dat de duivel de oorzaak is en daarom drinkt bleekmiddel). De voorbodes zoals overgeven en een non die haar buik aanraakt. waren wel al zichtbaar. Maar of de bisschop er de oorzaak van is, dat wordt nooit duidelijk en ook de andere jonge meiden geven geen signalen af.

Het verhaal gaat ook een beetje alle kanten uit en mist eigenlijk een richting, want buiten "Darlin" (die op een gegeven moment ook kan praten), de bisschop en de nonnen, hebben we natuurlijk ook nog te maken met "The Woman" die zich aansluit bij een groep alcoholische buitenstaanders (een vrouw die zich verbergt voor radiogolven, dakloze vrouwen en prostituees), die helemaal niets toevoegen aan het verhaal, en verder is er ook nog een hom*oseksuele verpleger, te weten Tony (Cooper Andrews), die zich ontfermd over "Darlin".

Ook het goor en het aantal slachtoffers in dit vervolg valt vies tegen en het komt vrijwel allemaal op conto van "The Woman", maar het heeft weinig tot geen impact, want zo vermoord "The Woman" een zwerver (die min of meer een vast klant was in het ziekenhuis), een politieagent (van wie ze daarna zijn pistool en bril afpakt), een dokter, een cliniclown, een man die een prostituee lastigvalt, een fotograaf en uiteindelijk ook de bisschop (met een vlaggenstok).

Oftewel allemaal mannen, dus het lijkt erop of Pollyanna McIntosh (die dit keer zelf de film regisseerde) iets tegen mannen heeft (is ze misschien lesbisch ?). Bij de meeste moorden (zeker in het ziekenhuis) heb je ook zoiets van "Waar was dat voor nodig ?" en "Waarom lijkt niemand zich iets van die moorden aan te trekken ?". Sommigen van deze moorden leveren ook wat zwarte humor op en dat laatste geldt ook voor de scène waarbij "The Woman" in de auto (voor het eerst) stapt van verpleger Tony die haar naar "Darlin" wilt brengen. Zover komen ze echter niet, want onderweg crasht de auto door toedoen van "The Woman".

Verder raakt "Darlin" in het klooster bevriend met zuster Jennifer (die haar ook leert praten) en de rebelse tiener Billy (Maddie Nichols) die graag rookt en naar muziek luistert op haar walkman (ondanks dat het verhaal zich afspeelt in de tegenwoordige tijd), maken we kennis met een tweeling (Allison Gobuzzi en Lauren Gobuzzi) die steeds gelijktijdig praten en ook wordt "Darlin" gedoopt (al dan niet tegen haar zin) en doet ze een biecht (daarbij zijn ook flashback beelden te zien van een jongen waar ze schijnbaar iets mee had en die ze gaat opeten) en daarbij gaat de bisschop bijna over zijn nek 😂

Het laatste gedeelte van het verhaal speelt zich af tijdens een kerkdienst waarbij jongens en meisjes voor het eerste een hostie krijgen en "Darlin" staat ook op het punt om die te krijgen. Maar i.p.v. dat ze de hostie ontvangt (ze doet haar mond niet open) bijt ze een stuk uit de hand van de bisschop en kauwt ze er wat op, waarna ze het uitspuugt op hem. Daarna komt "The Woman" samen met groep buitenstaanders de kerk binnen waarbij de bisschop wordt gedood (de groep buitenstaanders vertrekt dan gelijk weer, want die willen er niets mee te maken hebben) en "Darlin" baart daarna nog een gezonde baby (ondanks dat ze vlak van te voren nog bleekmiddel heeft gedronken) en geeft die aan "The Woman" die ermee vertrekt en daarna is de film ook afgelopen.

Na het einde volgt de aftiteling en daarna zien we nog een korte extra scène met "Darlin" en Billy in de kerk en Billy heeft daarbij een stofzuiger in de hand (ze moet schijnbaar de kerk stofzuigen), waarbij ze uiteindelijk samen een soort van "I Want To Break Free" uitvoering doen van Queen in de kerk, maar die scène was waarschijnlijk vooral bedoelt om te laten zien dat "Darlin" niet dood is.

Ondanks dat Lauryn Canny's optreden als "Darlin" zeer verdienstelijk was en Pollyanna McIntosh het zeker ook niet slecht deed, heb ik me nauwelijks vermaakt met deze opvolger van "The Woman (2011)" en ik raad dan ook iedereen aan om alleen die film te kijken en niet naar "Offspring (2009)" en "Darlin' (2019)". Want heb je eenmaal "The Woman (2011)" gezien en heb je ervan genoten zoals ik, dan vallen de andere twee films gewoon erg tegen.

Darlin' (Film, 2019) - MovieMeter.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5619

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.